White-tailed Kite
( Elanis leucurus)


9_20_05  #2424